Zakończone przetargi

 MODYFIKACJA z dnia 28 września 2017 roku.

UWAGA: Zamawiający informuje, że do niniejszej modyfikacji zostanie też zamieszczona zmodyfikowana
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-05.01 Wyposażenie Technologiczne - zamieszczona 04.10.17

 

 

Przedłużenie terminu związania ofertą i wadium z dnia 21-12-2017